For Shareholders

"GogoApps S.A. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000839882, o numerze NIP: 5252822543, REGON: 386019240, kapitał zakładowy w wysokości 113.142 złotych"

2022
2021
2020
Get an estimate
Get an estimate
I accept the Cookie Policy